Obowiązek informacyjny w związku z wejściem w życie ustawy odnośnie ochrony danych osobowych tzw. RODO.

Ochrona danych osobowych wykorzystywanych przez „Cobance Studio” jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest Mateusz Zubek, prowadzący działalność gospodarczą:

Cobance Studio / Mateusz Zubek 
34-471 Rogoźnik ul. Za Torem 12a

zwany dalej Administratorem.

Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą:

poczty elektroncznej: hello@cobance.studio
telefonicznie pod nr tel. +48 787 960 250
tradycyjną pocztą na adres prowadzenia działalności Administratora.

II. W JAKI SPOSÓB UZYSKALIŚMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa w ramach współpracy podczas tworzenia stron internetowych, sklepów internetowych, świadczenia usług druku materiałów reklamowych i innych usług świadczonych przez Administratora.

III. CEL PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie do celów niezbędnych do wywiązania się przez firmę „Cobance Studio” z zawartych z Państwem umów oraz do świadczenia usług, które Państwo u nas zamówili m.in.:

– umożliwienie świadczenia usług hostingu plików, poczty email i stron www
– obsługi administracyjnej stron internetowych i sklepów internetowych
– realizacji umów zawartych w celu wykonania strony internetowej, sklepu internetowego lub świadczenia usług informatycznych
– obsługi reklamacji usług wykonanych przez firmę „Cobance Studio”
obsługi zgłoszeń otrzymywanych przez firmę „Cobance Studio” (np. przez telefon, adres e-mail)
– kontaktowania się z Państwem, w celach związanych ze świadczeniem usług.
– Przetwarzanie danych osobowych kontrahentów związanych z rachunkowością, obowiązkiem wystawiania i przechowywania faktur oraz posiadania innej dokumentacji księgowej.

IV. WYCOFANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możecie Państwo anulować w dowolnych momencie kontaktując się z Administratorem:

e-mail: hello@cobance.studio
tel: 787960250
tradycyjną pocztą na adres prowadzenia działalności Administratora.

V. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W celu obsługi zapytań ofertowych oraz świadczenia usług wymagamy danych osobowych:

a) Klienci indywidualni: Imię, Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego. W przypadku nawiązania współpracy potrzebujemy niezbędnych danych do wystawienia faktury VAT.

b) Klienci firmowi: Nazwa firmy, dane rejestrowe, dane osobowe pracowników wyznaczonych do kontaktów z firmą „Cobance Studio” i upoważnionych do zawierania umów w imieniu firmy, adresy email, numery telefonów kontaktowych. W przypadku świadczenia usługi na wykonanie strony internetowej lub sklepu internetowego: loginy i hasła dostępu do serwera FTP, panelu administracyjnego hostingodawcy.

W przypadku chęci skorzystania z usług naszej firmy, przekazanie danych jest dobrowolne.

W przypadku braku zgody z Państwa strony na przekazanie wyżej wymienionych danych, nie będziemy mogli świadczyć dla Państwa usług.

Gdy wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych niezbędnych danych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.

VI. UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu u Administratora danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Podane przez Państwo dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa

VII. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FIRMĘ „Cobance Studio”
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z firmą „Cobance Studio” w ramach świadczenia usług, czyli takim, które zapewniają: usługi księgowe i rachunkowe, usługi dzierżawy i utrzymania zasobów serwerowych (hostingodawcy), firmy poligraficzne (drukarnie), agencje marketingowe itp.

VIII. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH
Państwa dane osobowe są przechowywane przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

– wywiązania się z obowiązków zawartych w umowie,
– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, szczególnie podatkowych i rachunkowych,
– zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
– statystycznych i archiwizacyjnych

IX. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA TEREN POLSKI
Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza teren Polski.

X. PRZETWARZANIE AUTOMATYCZNIE (PROFILOWANIE)
Państwa dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie).